Boşanma davasında eşlerin Türkiye’deki banka hesapları paylaşılır mı?

22 Şubat 2022
0 Yorum Yapıldı Yorum Yaz
16832 defa okundu. defa okundu.
Boşanma davasında eşlerin Türkiye’deki banka hesapları paylaşılır mı?

Merhaba Değerli Gurbet Dostları;

Bu yazımızdaki konumuz Türkiye’de boşanma davanız devam ederken eşinizin ve sizin Türkiye de ki banka hesaplarının durumu olacaktır. Dava devam ederken evliliğiniz boyunca yemeniz içmenizden kısıp bütün kazandığınızı banka hesabında biriktirmiş olabilirsiniz birde kendi hesabınızda değil eşinizin hesabında biriktirmiş olabilirsiniz.

Peki şuanda bu paraya ne olacak eşiniz sizden habersiz bu parayı çekebilecek mi? Bu konulara dair emsal kararlar ve kanunlar nezdinde değerlendirmeler yapacağız.

BOŞANMADA BANKADAKİ PARA DİĞER EŞİN HAKKI MI ?

Türk Medeni Kanunu 222. Maddesi gereğince belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse bu iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Eşin bütün malları aksi ispat edilinceye kadar edilmiş mal olarak kabul görmesi gerekir.
Edinilmiş Mal “Madde 219 – Edinilmiş mal, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir.

Bir eşin edinilmiş malları şunlardır:

  1. Çalışmasının karşılığı olan edinimler,
  2. Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,
  3. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,
  4. Kişisel mallarının gelirleri,
  5. Edinilmiş malların yerine geçen değerler.

BOŞANMA DAVASINDA BANKA HESABINA TEDBİR KONUR MU ?

Boşanma davası sürecinde eşin banka hesabına tedbir konulabilmektedir. Taraflardan birinin hak kaybına uğramaması için tarafların hakkını korumak için alınan bir karardır. Mahkemeden banka hesabına tedbir konulması isterken dilekçeye ayrıntılı olarak uğranılacak hak kayıpları ayrıntılı olarak yazılmalıdır. Bu konu önemli bir konu olup kişilerin belirli durumlarda uzman avukatlardan destek alması gerekebilmektedir.

EŞİM BOŞANMA DAVASINDAN ÖNCE BANKADAKİ PARANIN HEPSİNİ ÇEKERSE NE OLUR?

Banka hesabındaki paranın boşanma davasından hemen önce çekilmesi mal kaçırma olarak kabul edilebilir. Bir eş diğer eşten mal kaçırmak için böyle bir yola başvurabilir.

KONUYA İLİŞKİN EMSAL YARGITAY KARARI

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/18633 K. 2012/23094 T. 8.11.2012
KARAR: Davacı vekili dava dilekçesi ile; müvekkilinin davalının kocası olduğunu, evlilik birliği sırasında 24.10.2008 tarihinde davalı ile ortak hesap açılarak davalı eşin müvekkiline ait 9.000 TL’yi bankaya yatırdığını, zaman içinde banka hesabına para yatırılmaya devam edildiğini, davalının müvekkilinden habersiz 27.04.2009 tarihinde ortak banka hesabından 12.431,93 TL’yi çekip kendi adına vadeli hesaba yatırdığını beyan ederek, 12.431,93 TL’nin 27.04.2009 tarihinden işleyecek faiziyle birlikte davalı taraftan tahsilini talep etmiştir.
Davalı, Aile Mahkemesi’nin görevsiz olduğunu beyan ederek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece; davanın kısmen kabulüne karar verilerek, 6.215,96 TL’nin dava tarihinden işleyecek faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.
Yargılama Aile Mahkemesi sıfatıyla yapılarak hüküm kurulmuştur.
Görev hususu kamu düzenine ilişkin olup, mahkemece yargılamanın her aşamasında re’sen gözetilir.
Dava; müşterek hesapta bulunan paranın tamamının davalı tarafından çekildiği ileri sürülerek paranın tahsili için açılan alacak davasıdır. Bu talebin incelenebilmesi için eşler arasındaki mal rejiminin sona ermiş olması gerekmez. Mal rejimi, eşler arasındaki borçların muaccel olmasını da önlemez ( TMK.md.217 ). Eşler, evlilik birliğinin devamı sırasında müşterek ve müteselsil banka hesabı açtırabilirler. Aksi kararlaştırılmadıkça, taraflar müşterek hesaptaki para üzerinde yarı yarıya hak sahibidir. Taraflardan biri müşterek hesaptaki payından fazlasını çekmişse, fazlası için diğer hesap sahibine karşı sorumludur. Bu sorumluluk diğer hesap sahibinin vekili gibi hareket etmesine dayanır.
Davacı, müşterek hesaptaki paranın tamamının davalı tarafından çekildiğini ileri sürerek paranın tamamının tahsilini istediğine göre, mal rejimi dışındaki akdi ilişkiye dayanan bu talebin aile mahkemesinin görevine girmediği ( 4787 s.K.md.4 ) talep edilen miktar itibarıyla asliye hukuk mahkemesinin görev kapsamında bulunduğu gözetilerek, görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 08.11.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Örneğini verdiğimiz kararda da eşler ortak hesaptan para çekmiş olup buna ilişkin örnek karar ve mahkemenin görevine ilişkin ayrıntı mevcuttur.
Davalının bazı değerleri kasten elden çıkardığını davacı ispat etmekle yükümlüdür.

BOŞANMA DAVASINDA TEDBİR KOYULAN HESABIMI KULLANABİLİR MİYİM ?

Hesap hareketleri bu süreçte durdurulabilir ve karşı tarafın itirazı ile beraber banka hesabı üzerinden karar çıkana kadar hiçbir şekilde hesap hareketi sağlanamayabilir. Boşanma davasından sonra ise iddialarını ispatlamakla yükümlü olan taraflar davanın sonunda parayı bölüşebilir. Hatırlatılmasında fayda vardır ki mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait olan tüm mallar, kaynağına, nasıl kazanıldığına bakılmaksızın kişisel mal sayılır (TMK. m. 220/2). Şu halde mal rejiminin başlangıcında banka hesaplarında bulunan paralar her bir eşin kişisel malıdır. İspat bu noktada çok önemlidir.

Önemle belirtmeliyiz ki ;Boşanma davası aşamasında sürecin titizlikle yürütülmesi gerekmektedir. Kişiler hak kayıplarına uğramadan yasal haklarını doğru bir şekilde kullanmalıdır.

ADALETLİ VE SAĞLIKLI GÜNLER

AV. ASLICAN ÖZGÜR İLELİ

Reklamlar

UdayAv.Ercan TOKBAKKERIJ
YORUMLAR Bu Yazıya Henüz Yorum Yapılmadı.. Belki İlk Yorumu Sen Yapmalısın..

SOSYAL MEDYA BİZİ TAKİP EDİN